Współpraca

Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej


Do najważniejszych umów regulujących polsko-armeńską współpracę gospodarczą zaliczyć należy:

- Umowę o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, z dnia 22 kwietnia 1996r. (Dz. U. z 2006 r., nr 39, poz. 269) [Polska stałą się stroną umowy 1 maja 2004r.],

- Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, podpisana 12 marca 2010r. (MP z 2010 nr 56 poz. 761),

- Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie turystyki, z dnia 14 stycznia 1999r.;

- Konwencję między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, z dnia 14 sierpnia 1999r. (Dz.U. z 2005r., nr 66, poz. 576).

  Wymiana handlowa z Polską (mln USD)
            


  2006


  2007


  2008


  2009


  Dynaminka 2009/2008


  2010* I-IX


  Dynamika 2010/2009 9 miesięcy


  Obroty


  18,5


  18,5


  35,6


  22,4


  63,1


  16,3


  102,7


  Eksport


  8,23


  10,2


  23,4


  19,6


  83,6


  13,0


  91,6


  Import


  10,34


  8,3


  12,2


  2,9


  23,7


  3,3


  197,2


  Saldo


  -2,11


  1,8


  11,2


  16,7


  -


  9,7


  -
        * wstępne dane     Źródło: GUS 


  Wymiana handlowa z Armenią nie jest znacząca. W 2008 r. obroty handlowe uległy podwojeniu w stosunku do poprzedniego roku – eksport wzrósł ponad 2-krotnie, a import zwiększył się o niespełna 46%. Natomiast w 2009 roku nastąpił spadek obrotów. Wyniki po 9 miesiącach 2010r. wskazują na utrzymujący się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wolumen obrotów.


  Struktura towarowa polsko-armeńskiej wymiany handlowej charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem (brak stałych pozycji towarowych i zmieniający się ich udział w polskim eksporcie do Armenii lub imporcie z tego kraju) oraz znacznym rozdrobnieniem w przypadku polskiego eksportu do tego kraju.


  Do znaczących pozycji towarowych eksportowanych z Polski do Armenii w ostatnich trzech latach zaliczyć należy: gotowe artykuły spożywcze, papier i wyroby papiernicze, urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu chemicznego, meble, wyroby z drewna, wyroby tytoniowe oraz cukier i słodycze.


  W imporcie z Armenii, dominują produkty pochodzenia mineralnego lub ich pochodne, produkty przemysłu stalowego i chemicznego (kauczuk syntetyczny, tworzywa sztuczne, molibden nieobrobiony, żelazomolibden, folia aluminiowa), wina oraz kamienie jubilerskie.


  Powołana mocą podpisanej 12 marca 2010r. Umowy o współpracy gospodarczej, Polsko-Armeńska Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Gospodarczej sprzyjać będzie zdynamizowaniu obrotów handlowych i inicjatywom gospodarczym w różnych dziedzinach gospodarki obu krajów. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 13 lipca 2010r. Towarzyszyły mu działania promocyjne związane z uruchomieniem bezpośredniego połączenia lotniczego Warszawa-Erywań; zaprezentowany został rządowy projekt pt. „Akcelerator Zielonych Technologii (GreenEvo)” mający na celu międzynarodowy transfer technologii sprzyjających ochronie środowiska.


  Wraz z przystąpieniem do UE Polska objęta została mechanizmami wspólnej polityki handlowej UE wobec krajów trzecich, w tym Armenii.

  Wspieranie polskiego eksportu i działania promocyjne

  Minister Gospodarki obejmuje częściowym dofinansowaniem niektóre przedsięwzięcia promocyjne o charakterze proeksportowym – bliższe informacje dostępne są w Portalu Promocji Eksportu www.eksporter.gov.pl zakładka instrumenty wsparcia eksportu.


  Pomocy finansowej w realizacji przedsięwzięć promocyjnych mogą udzielać również Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013 – informacje w domenie: www.mrr.gov.pl i na stronach urzędów marszałkowskich poszczególnych województw.


  Przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący eksportu krajowych towarów i usług, mogą skorzystać z usług KUKE SA w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych z Armenią.

  Polskie placówki ekonomiczno-handlowe

  Ambasada RP w Armenii
  ul. Hanrapetutyan 44A, Erywan
  tel.: (+374 10) 54 24 93 oraz 54 24 95
  fax: (+374 10) 54 24 96 oraz 54 24 98
  e-mail: erewan.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  www.erewan.polemb.net