STATUT

STATUT POLSKO–ARMEŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Polsko – Armeńska Izba Gospodarcza zwana dalej Izbą działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. Dz.U. Nr 84, poz. 710) oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a także zgodnie z niniejszym Statutem.
§ 2
Izba jest posiadającą osobowość prawną organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej Członków.
§ 3
 1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.
 2. Izba działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Armenii.
 3. Izba może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa na terenie swej działalności.
 4. Izba może zawierać celowe porozumienia i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych, a także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, ustanawiać fundacje i być członkiem stowarzyszeń.
§ 4
Językami urzędowymi Izby są: język polski i język angielski.
§ 5
 1. Izba używa okrągłej pieczęci z napisem: Polsko – Armeńska Izba Gospodarcza lub Polish – Armenian Chamber of Commerce z umieszczonym w środku znakiem firmowym Izby określonym przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 2. Izba może posiadać odznakę oraz emblematy.

II. CELE I ZADANIA IZBY

§ 6
Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Armenii, działanie na rzecz promocji handlu zagranicznego i wspomaganie rozwoju polsko – armeńskich stosunków gospodarczych oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Republice Armenii oraz armeńskich interesów gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7
 1. Zadaniem Izby jest w szczególności:
  1. ochrona, popieranie interesów gospodarczych i reprezentację zrzeszonych Członków przed organami państwowymi, samorządu terytorialnego oraz innymi polskimi i armeńskimi podmiotami i instytucjami;
  2. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych pomiędzy podmiotami gospodarczymi obu krajów;
  3. koordynowanie relacji firm członkowskich Izby z państwowymi organami władz, delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych;
  4. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie;
  5. ocena wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
  6. gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących sytuacji w Polsce i Armenii, w szczególności dotyczących stanu i rozwoju polityki gospodarczej i handlowej oraz obowiązujących przepisów prawnych;
  7. świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego, handlowego (zwłaszcza możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w obu krajach) oraz prawnego w szczególności poprzez sporządzanie opinii, analiz i sprawozdań;
  8. udzielanie Członkom wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych;
  9. organizowanie i udział w konferencjach prasowych, seminariach, sympozjach, wystawach, targach i innych formach promocji;
  10. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, w celu uzyskania środków na działalność statutową;
  11. pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie funduszy na działalność statutową;
  12. współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, których cele statutowe są zbieżne z celami Izby;
  13. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności norm rzetelnego postępowania.
 2. Izba może podejmować każdą inną, prawnie dopuszczalną działalność służąc realizacji celów określonych w § 6 Statutu.
§ 8
 1. Izba prowadzi działalność gospodarczą w służącą realizacji celów i zadań Izby.
 2. Uzyskany przez Izbę dochód nie jest dzielony pomiędzy członków Izby i jest przeznaczony na finansowanie zadań statutowych Izby.
 3. Izba ponosi odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem. Członkowie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej i prawnej za zobowiązania Izby oraz nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania założonych przez Izbę podmiotów zależnych.
 4. Izba nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich członków.

III. CZŁONKOWIE IZBY

§ 9
Członkiem Izby może zostać osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
§ 10
 1. Decyzje o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje Zarząd Izby na podstawie złożonego przez zainteresowany podmiot wniosku o przyjęcie do Izby oraz deklaracji członkowskiej. Złożenie deklaracji członkowskiej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Statutu Izby.
 2. Członkostwo w Izbie rozpoczyna się z chwilą doręczenia zawiadomienia o przyjęciu.
 3. W razie otrzymania pozytywnej decyzji w sprawie przyznania członkostwa, kandydat jest zobowiązany wpłacić wpisowe oraz składkę członkowską w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, składający deklarację może odwołać się do Rady Izby w terminie 30 dni od otrzymania decyzji Zarządu.
 5. Założyciele Izby stają się członkami z chwilą wpisania Izby do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 11
  Prawa Członków
 1. Wszyscy członkowie posiadają równe prawa.
 2. Każdy Członek ma prawo wybierać i odwoływać członków organów Izby, stosownie do postanowień Statutu oraz być wybieranym do tych organów.
 3. Członkowie Izby mają prawo do korzystania ze wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej statutowej działalności na zasadach określonych statutem i unormowaniami wewnętrznymi Izby.
 4. Każdy Członek ma prawo dokonywać wglądu do rejestru członków i do protokołów Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Członkowie Izby mogą zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Izby.
 6. Członkowie Izby mogą korzystać ze znaku firmowego Izby w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.
§ 12
  Obowiązki Członków
 1. Każdy Członek iżby ma obowiązek przestrzegać przepisów Statutu i uchwał organów Izby.
 2. Członkowie Izby są zobowiązani do wspierania Izby w osiąganiu przez nią zamierzonych celów i zadań oraz propagowania idei i celów Izby.
 3. Członkowie Izby mają obowiązek przestrzegania etyki zawodowej, norm rzetelnego postępowania i dobrych obyczajów kupieckich.
 4. Członek Izby wybrany do organów Izby ma obowiązek uczestniczyć w pracach organów, do których został wybrany.
 5. Członkowie Izby są zobowiązani do opłacenia rocznych składek członkowskich. Pobieranie rocznych składek członkowskich może być zaniechane na podstawie stosownej uchwały Zarządu. Składka pobierana jest za rok z góry. Termin płatności składki upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca każdego roku obrachunkowego.
 6. Członkowie Izby mają obowiązek zawiadamiać Zarząd Izby o każdej zmianie statutu prawnego, zmianie adresów i telefonów i innych danych podanych Zarządowi.
§ 13
  Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą:
 1. śmierci osoby fizycznej;
 2. złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Izby;
 3. wykluczenia z Izby;
 4. wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego Członka;
 5. uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu administracyjnego o wykreśleniu przedsiębiorcy z właściwego rejestru lub ewidencji.
§ 14
 1. Zarząd może na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów wykluczyć Członka Izby w przypadku:
  1. zaistnienia ważnych powodów, przy czym za ważny powód uznaje się w szczególności ciężkie wykroczenie przeciwko interesom i celom Izby, zawinione naruszenie postanowień Statutu lub zachowanie niegodne Członka Izby. Przed jej podjęciem uchwały Zarząd zobowiązany jest wezwać Członka Izby do zajęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania, stanowiska w sprawie przedstawionych mu przyczyn wykluczenia;
  2. zalegania przez Członka ze składkami za dany rok dłużej niż 3 miesiące i pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty, oraz wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 30 dni terminu do uregulowania zaległości nie dokona wpłaty zaległych składek;
 2. O podjętej uchwale Zarząd zawiadamia zainteresowanego Członka listem poleconym, na ostatni wskazany przez niego adres. Zawiadomienie nie doręczone, zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego wcześniej adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Wykluczenie staje się skuteczne z dniem otrzymania listem poleconym odpisu uchwały Zarządu o wykluczeniu, wraz z uzasadnieniem.
 4. Zarząd może z ważnych powodów zawiesić Członka Izby w jego prawach na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów.
 5. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu albo zawieszeniu Członkowi Izby przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Izby. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały Zarządu. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

IV. Organy IZBY

§ 15
 1. Organami Izby są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków.
  2. Rada Izby.
  3. Zarząd.
 2. Kadencja wszystkich organów trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
 3. Nie można jednocześnie pełnić funkcji w Radzie Izby oraz Zarządzie Izby.
 4. Wybór organów Izby odbywa się w drodze głosowania tajnego z spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez Członków Izby i dokonywany jest wyłącznie przez członków Izby (prawidłowo reprezentowanych).
Walne Zgromadzenie Członków
§ 16
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.
 2. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby.
 3. Osoby prawne oraz inne organizacje wykonują prawo głosu poprzez osoby uprawnione do ich reprezentacji lub przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
 4. Członek Izby może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa pisemnego. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego członka izby. Pełnomocnikiem nie może być pracownik Izby, z wyjątkiem osób pełniących funkcje z wyboru. Pełnomocnika dopuszcza się do udziału w Walnym Zgromadzeniu jeśli złoży pełnomocnictwo Prezesowi Zarządu najpóźniej w dniu poprzedzającym odbycie Walnego Zgromadzenia.
 5. Każdemu Członkowi Izby przysługuje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 17
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd obowiązany jest powiadomić Członków Izby najpóźniej na cztery tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia, poprzez opublikowanie stosowanego zawiadomienia na stronie internetowej Izby lub pocztą.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu czterech tygodni od daty zgłoszenia do Zarządu przez co najmniej jedną trzecią Członków Izby pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem, na wniosek Rady Izby lub z własnej inicjatywy.
 5. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd pomimo wniosku o którym mowa w pkt 4, Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje Rada Izby.
§ 18
 1. Walne Zgromadzenie Członków otwierane jest przez Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności przez Wiceprezesa lun innego członka Zarządu.
 2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród osób zgłoszonych przez uprawnionych do głosowania Członków Izby Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej jednej czwartej Członków Izby.
 4. W przypadku braku kworum, drugie Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w terminie nie później niż trzech tygodni od dnia, na które zostało zwołane pierwsze walne zgromadzenie i jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Izby.
 5. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów Członków Izby obecnych na głosowaniu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym z wyjątkiem głosowań w sprawach osobowych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 7. Walne zgromadzenie uchwałą podjętą jednogłośnie może zarządzić głosowanie jawne w sprawach osobowych.
 8. Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów może zarządzić tajne głosowanie także w innych sprawach.
 9. Dla podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie lub ustania działalności Izby wymagana jest większość 2/3 głosów członków uczestniczących w Zgromadzeniu i wymaga dla swej ważności obecności co najmniej połowy Członków Izby.
 10. Uchwały zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad. Sprawy nie cierpiące zwłoki mogą być wprowadzone do porządku obrad większością dwóch trzecich głosów Członków Izby obecnych na zgromadzeniu.
 11. Członkowie Izby mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia, oddając swój głos na piśmie. Walne Zgromadzenie może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail, faks lub inne). Uchwała podejmowana w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 12. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków, w szczególności z głosowania, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Do protokołu załącza się listę obecności oraz dokumenty pełnomocnictw, o ile takie zostały przedłożone.
 13. Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Statutu regulamin, w którym zostaną zawarte inne postanowienia dotyczące jego funkcjonowania, nieuregulowane w niniejszym Statucie.
§ 19
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. uchwalanie statutu Izby oraz jego zmian;
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady i Zarządu;
 3. wybór i odwoływanie członków Rady i Zarządu;
 4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Izby;
 5. udzielanie absolutorium ustępującym organom;
 6. ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Izby;
 7. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 8. podejmowanie decyzji w przedmiocie przystąpienia Izby do innych organizacji;
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o zawieszeniu członkostwa i wykluczeniu z Izby;
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Izby;
 11. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Izby oraz wyznaczenie likwidatora Izby;
Rada Izby
§ 20
 1. Rada Izby wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 2. Rada Izby liczy od 7 do 12 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Izby.
 3. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 4. W przypadku powstania wakatu w Radzie, członkom Rady przysługuje prawo kooptacji.
 5. Kadencja Rady trwa 4 lata i kończy się z chwilą dokonania przez Walne Zgromadzenie Izby wyboru nowego składu Rady.
 6. Rada Izby może uchwalić swój regulamin pracy.
§ 21
  Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Izby wybiera ze swojego grona:
 1. Przewodniczący Izby
 2. Wiceprzewodniczący Izby
 3. Sekretarza Izby.
§ 22
 1. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Przewodniczący Rady Izby lub Prezes Zarządu co najmniej raz w roku. O terminie i szczegółowym porządku obrad Przewodniczący Rady Izby lub Prezes Zarządu zawiadamia najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 2. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Rady Izby. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie. Rada może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail, faks lub inne). Uchwała podejmowana w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 4. Z posiedzenia Rady Izby sporządza się protokół.
 5. Pracami Rady Izby kieruje Przewodniczący Rady Izby a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Pod nieobecność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego pracami Rady kieruje najstarszy członek Rady.
 6. Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny Członek Zarządu bierze udział w obradach Rady Izby.
§ 23
  Do kompetencji Rady Izby należy:
 1. uchwalanie wytycznych dotyczących funkcjonowania Izby.
 2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Izby spośród Członków Rady Izby.
 3. Uzupełnianie, w granicach określonych Statutem, składu Rady poprzez kooptację.
 4. Uchwalenie na wniosek Zarządu wysokości składki członkowskiej na kolejny rok obrachunkowy i zasad jej opłacania oraz wysokości opłaty za przyjęcie w poczet Izby nowych Członków.
 5. Określanie podstawowych zasad gospodarowania majątkiem Izby.
 6. Ustalanie wynagrodzenia dla Zarządu.
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
 8. Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Izby.
 9. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Izby.
 10. Rozpoznawanie odwołań od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Izby.
 11. Uchwalanie regulaminu pracy Rady.
§ 24
  Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje w razie:
 1. śmierci członka Rady,
 2. rezygnacji z członkostwa w Radzie,
 3. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd Izby
§ 25
 1. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków (w tym Prezesa Zarządu) wybieranych przez Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Izby.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą dokonania przez Walne Zgromadzenie Członków wyboru nowego składu Zarządu.
 3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Izby wybiera ze swojego grona Wiceprezesa Zarządu.
§ 26
 1. Zarząd kieruje pracami Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd uprawniony jest w imieniu Izby do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 4. Zarząd może ustanowić pełnomocników do spraw określonych rodzajowo lub spraw szczególnych. Pełnomocnik, w granicach umocowania, działa i składa oświadczenia woli w imieniu Izby jednoosobowo.
§ 27
  Zasady wynagradzania Członków Zarządu określa uchwała Rady Izby.
§ 28
  Zarząd Izby wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Izby, zapewnia obsługę organów Izby oraz realizuje zadania Izby, w szczególności:
 1. określa strukturę organizacyjną Izby, tworzenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych Izby, sprawuje nadzór i kontrolę nad ich działalnością, uchwala regulaminy działalności, o ile nie leży to w kompetencji innych organów oraz powołuje kierowników jednostek organizacyjnych;
 2. podejmuje decyzje w sprawie tworzenia, organizacji i likwidacji Biura Izby;
 3. podejmuje decyzje w sprawie zaciągania w imieniu Izby zobowiązań finansowych;
 4. ustala politykę zatrudnienia i płac;
 5. zarządza majątkiem Izby;
 6. decyduje o prowadzeniu i formie prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę;
 7. określa zasady wpłaty pieniężnych zobowiązań członków Izby;
 8. tworzy fundusze celowe;
 9. powołuje stałe i doraźne komisje;
 10. podejmuje uchwały w sprawie członkostwa w Izbie;
 11. sporządza projekty planów pracy, sprawozdania i inne materiały, które przedstawia Radzie do zatwierdzenia;
 12. podejmuje decyzje w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości;
 13. podejmuje uchwały i decyzje w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
§ 29
 1. Zarząd odbywa posiedzenie co najmniej raz na dwa miesiące, a przewodniczy im Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub w Wiceprezes w razie nieobecności Prezesa lub niemożności wykonywania przez niego funkcji. O terminie i szczegółowym porządku obrad Prezes zawiadamia najpóźniej na cztery tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W przypadkach nie cierpiących zwłoki zawiadomienie pisemne może nastąpić bez zachowania wymaganego terminu.
 3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail, faks lub inne). Uchwała podejmowana w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a przypadku nieobecności Prezesa posiedzeniom Zarządu przewodniczy Wiceprezes.
 5. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu. Do protokołu załącza się listę obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
§ 30
 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
  1. Odwołania.
  2. Rezygnacji złożonej przez Członka Zarządu.
  3. Śmierci Członka Zarządu.
 2. Członek Zarząd może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji oraz zostać odwołany jedynie z ważnego powodu. Rezygnacja powinna być złożona na ręce Prezesa Izby. Prezes Izby składa rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Izby.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed końcem kadencji, Rada, na wniosek Prezesa Izby lub Wiceprezesa w przypadku rezygnacji przez Prezesa Zarządu, może na jego miejsce powołać nowego członka Zarządu.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu do czasu powołania nowego Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes.

V. MAJĄTEK IZBY

§ 31
 1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne.
 2. Źródłem powstania majątku Izby są:
  1. wpisowe,
  2. składki członkowskie,
  3. dotacje i subwencje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej,
  6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę,
  7. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Izby,
  8. inne wpływy.
 3. Członkom Izby nie przysługują żadne prawa do majątku Izby.
 4. Koszty działania organów statutowych ponosi Izba.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32
  Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy.
§ 33
 1. Rozwiązanie Izby może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego wyłącznie w tym celu. Wniosek o rozwiązanie Izby musi zostać podpisany przez co najmniej jedną trzecią Członków Izby. Wniosek składa się do Zarządu. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków nie później niż w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku.
 2. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków powinno wyraźnie określać szczególny cel zgromadzenia, polegający na rozstrzygnięciu wniosku o podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Izby przy obecności co najmniej połowy Członków. Uchwała o rozwiązaniu Izby zapada większością dwóch trzecich głosów Członków Izby obecnych na zgromadzeniu.
 4. Likwidatorami Izby są Członkowie Zarządu, chyba że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało innych likwidatorów lub jednego. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Zarządu, należy stosować odpowiednio do Likwidatorów.
 5. W stosunkach wewnętrznych likwidatorzy obowiązani jest stosować się do uchwał Walnego Zgromadzenia.
 6. Likwidator zakończy interesy bieżące Izby, ściągnie wierzytelności, wypełni zobowiązania i spienięży majątek Izby.
 7. Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ostatecznych rachunków, likwidator zgłosi wniosek o wykreślenie Izby z rejestru.
 8. Księgi i dokumenty rozwiązanej Izby będą oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 34
W przypadku rozwiązania Izby, majątek pozostały po wypłacie zakończeniu likwidacji i wypłacie wszystkich zobowiązań, przeznaczony zostanie do podziału w częściach równych między członków Izby. Szczegółowy sposób podziału określi uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 35
Statut niniejszy uchwalony został na Walnym Zgromadzeniu Członków Założycieli.